موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

Competency Based System Of Learning English

(CBS)
 

معرفی دوره

 

در دهه های اخیر آموزشگاه های زبان با انتخاب یک مجموعه ی کتاب آموزش انگلیسی مانند Headway‚Interchange و.... تقسیم هر کتاب به چند ترم وسپس برنامه ریزی های جنبی همانند امتحانات و..... مبادرت به برگزاری کلاس های آموزش مکالمه مینمایند; وگاه بر حسب خلاقیت مدرسین‚خواست زبان اموزان و یا ابتکارات آموزشگاه ها‚از کتب جانبی لغت‚داستان و گرامر نیز در کنار این مجموعه ها استفاده میشوند;اما امری که متاسفانه مجبور به اعتراف آن هستیم;همواره این بوده که که کلاس های دارای برنامه ریزی خالی از ابتکار و ازادی‚و کلاس های دارای خلاقیت به دور از برنامه ریزی های دقیق بوده اند.

در سیستم آموزشی CBSاین موسسه‚زبان آموزان در سه level مبتدی(Elementary)‚متوسط(Intermediate)‚پیشرفته (Advanced)‚با سری کتاب های Top Nachدر 12 ترم متوالی قرار میگیرند.در کنار این مجموعه 3مجموعه دیگر‚لغت‚گرامرو دروس جنبی مانند writing‚reading و غیره به منظور تقویت تمامی مهارت ها وجود دارد که متناسب با سطوح زبان آموز و صلاح دید اساتید و کارشناسان این مرکز برای زبان آموزان انتخاب میشود.

 

محاسن سیستم آموزشی CBS: 

 

_امکان انتخاب دروس لغت‚گرامر ودروس جنبی همزمان با دوره اصلی

 _امکان بررسی و جهت دهی به آموزش تک تک زبان آموزان‚جهت رفع نیازهای مختلف از قبیل کنکور‚مسافرت‚مهاجرت‚تدریس در آینده‚درک فیلم و .......

_کنترل فضای کلاس‚و جهت دهی آموزش در قالب درس ارائه شده و پرهیز از سلیقه های انفرادی‚ترجیحا یک یا دومهارت از قبیل فقط مکالمه‚ترجیح لغت یا گرامر به مابقی مهارت هایی که در کلاس های سنتی خواه ناخواه اتفاق می افتد.

_امکان تعویض راحت کتب و استفاده از منابع جدید تر و دادن اختیار به مدرسین در جهت انتخاب برخی از کتب در دروسی همانند لغت‚گرامر‚داستان‚اصطلاحات‚بحث در قالب سطح و عناوین دروس در حالی که در سیستم های رایج‚کلیه کلاس های یک موسسه و مدرسین‚ملزم به استفاده از یک کتاب هستند.

 

جدول مشخصات دروس مکالمه CBS

 

 

 

جدول مشخصات دروس لغت CBS

 

 

جدول مشخصات دروس گرامرCBS

 

 

جدول مشخصات دروس جنبی CBS

 

- برای مشاهده تقویم دوره ها اینجا کلیک کنید

- برای دانلود تقویم دوره ها اینجا کلیک کنید